Egzamin próbny JSM

Egzamin teoretyczny na patent Jachtowego Sternika Morskiego składa się  z 75 pytań jednokrotnego wyboru.

Aby zaliczyć test należy uzyskać co najmniej  65 punktów.

 

Dwa białe światła pokazywane przez statek oznaczają:
statek o ograniczonej zdolności manewrowej
statek o długości > 50 metrów na kotwicy
statek o napędzie mechanicznym > 50 metrów w drodze
Statek poruszający się na żaglach ustępuje:
statkowi nieodpowiadającemu za swoje ruchy
małemu statkowi o napędzie mechanicznym
statkowi napędzanemu siłą mieśni
Jakie patenty żeglarskie obowiązują obecnie w Polsce?
Żeglarz Jachtowy, Sternik Jachtowy, Kapitan Jachtowy
Żeglarz Jachtowy, Jachtowy Sternik Morski, Kapitan Jachtowy
Sternik Śródlądowy, Sternik Morski, Kapitan Morski
Przyrządem służącym do pomiaru głębokości pod jachtem jest:
log zaburtowy
echosonda
sonar
Silne wiatry zapowiada:
bardzo silny spadek ciśnienia, ciemnoniebieskie niebo
unoszenie się dymu pionowo ku górze, nisko latające ptaki
mgła opadająca nad ranem, czerwony zachód słońca
Wywołanie pilne w komunikacji radiowej to komunikat:
PAN PAN
MAY DAY
SECURITE
Taki symbol na mapie wiatrowej oznacza wiatr z kierunku:
wschodniego
północno - zachodniego
zachodniego
Urządzenie do pomiaru prędkości wiatru to:
anemometr
aneroid
aeroskop
Hipotermia jest to stan:
przegrzania organizmu
wychłodzenia organizmu
zatrucia organizmu
Światowy morski system łączności w niebezpieczeństwie i dla zapewnienia bezpieczeństwa to:
SOLAS
EPIRB
GMDSS
Nawigacja polegająca na wykonywaniu namiarów na zidentyfikowane obiekty na lądzie to:
nawigacja zliczeniowa
nawigacja terestryczna
nawigacja pilotowa
System AIS pokazuje:
wykres głębokości pod jachtem
inne statki oraz ich parametry żeglugi
prognozy pogody
Pozycję obserwowaną można otrzymać z:
jednego namiaru na latarnię morską
dwóch jednoczesnych namiarów na latarnię morską
nabieżnika lub izobaty
Żeglując na wschód gps będzie pokazywał kurs:
45°
90°
120°
Izobata jest uznawna za linię pozycyjną:
dokładną
niedokładną
niemożliwą
Wiatr wiejący na półkuli południowej z kierunku SE w stronę równika to:
Meltemi
Mistral
Pasat
Co to jest SAR?
służba ochrony granic morskich
stacja kontroli stanu technicznego jachtów
morska służba poszukiwania i ratownictwa
Morze Bałtyckie należy do systemu oznakowania:
IALA A
IALA B
IALA C
Co komunikuje paląca się flara emitująca czerwone światło?
niebezpieczeństwo kolizji
wezwanie pomocy
gotowość do manewrów portowych
Linia pozornego zetknięcia nieboskłonu z powierzchnią morza to:
azymut
horyzont
widnokrąg
Zmniejszenie utraty ciepła organizmu człowieka przebywającego w wodzie uzyskuje się przez:
masowanie ud i ramion w określonych odstępach czasu
podciągnięcie kolan pod brodę i objęcie ich ramionami
intensywne poruszanie się
Którą burtą należy podejść do człowieka znajduącego się w wodzie:
nawietrzną
zawietrzną
prawą
Strefy „Inshore Traffic Zone” przeznaczone są dla:
statków o długości < 20 metrów, statków żaglowych i statków zajętych połowem
statków ograniczonych swoim zanurzeniem
statków o napędzie mechanicznym o długości > 50 m
Kurs rzeczywisty to suma:
kursu kompasowego i poprawki na wiatr
kursu kompasowego i dewiacji
kursu magnetycznego i deklinacji
Które z wymienionych poniżej świateł świeci w sektorze 360 stopni:
światło rufowe
światło prawej burty
światło kotwiczne
Aby uzyskać kurs rzeczywisty należy do kursu kompasowego dodać:
poprawkę na wiatr i poprawkę na prąd
dewiację i deklinację
kurs magnetyczny i całkowitą poprawkę
Światło w którym fazy świecenia i zaciemnienia są równe to:
światło izofazowe
światło przerywane
światło blaskowe
Obliczając namiar rzeczywisty do tabeli dewiacji wchodzimy dla wartości:
namiaru kompasowego odczytanego z kompasu sterowego
kursu kompasowego jakim płynął jacht
kursu magnetycznego
Zielona boja w kształcie stożka w rejonie oznakowania IALA B oznacza:
prawą stronę szlaku żeglownego
lewą stronę szlaku żeglownego
początek szlaku żeglownego
Jacht żaglowy płynący lewym halsem ustępuje:
jachtowi żaglowemu płynącemu prawym halsem
statkowi o napędzie mechanicznym o długości > 100m
statkowi rybackiemu nie zajętemu połowem
Sygnał mgłowy statku o napędzie mechanicznym to:
dwa długie dźwięki
jeden długi dźwięk
jeden długi dźwięk i dwa krótkie
Światło o charakterystyce Fl(2)R20s12m16M świeci w kolorze:
białym
czerwonym
zielonym
Jedna z technik podejścia do człowieka za burtą to:
manewr angielski
manewr berliński
manewr monachijski
Namiary znaków nabieżników opisane są na mapie jako kierunki skierowane:
od znaku w stronę obserwatora
od obserwatora w stronę znaku
od znaku równolegle do lądu
Kurs kompasowy i dewiacja tworzą:
kurs magnetyczny
kurs rzeczywisty
kurs drogi po dnie
Nawigacja pilotowa wykorzystuje:
pławy torowe, nabieżniki
namiary radarowe na radiolatarnie
zliczanie drogi jachtu co godzinę
Dokument o nazwie MPZZM reguluje:
zasady kotwiczenia w strefach parków krajobrazowych
zasady wyposażenia statków w środki ratunkowe
zasady mijania się statków na morzu
Gwałtowne zjawiska pogodowe towarzyszą frontowi:
ciepłemu
zimnemu
stacjonarnemu
Światło zielone nad białym oznacza:
statek rybacki poławiający metodą trału
statek rybacki poławiający okrężnicą
statek rybacki stawiający sieci
Niska woda w tabeli pływów oznaczana jest skrótem:
HW
LW
MW
Światło czerwone nad białym oznacza:
statek rybacki poławiający metodą trału
statek rybacki poławiający metodą inną niż trał
statek żaglowy > 20 metrów
Przepisy regulujące prawo drogi na morzach zawarte są w dokumencie o nazwie:
SOLAS
MPZZM
ARPA
Płaszczyzna stożka wyprowadzonego na wysokości oka obserwatora i opartego o kształt Ziemi to:
widnokrąg
horyzont
agona
Poniższy symbol oznacza front:
zimny
ciepły
zokludowany
Wiatr N (północny) to wiatr wiejący:
na północ
z północy
na północny zachód
Poniższym symbolem oznacza się front:
ciepły
zimny
zokludowany
Co oznacza ten znak dzienny pokazywany statku:
statek stojący na kotwicy
statek o ograniczonej zdolności manewrowej
statek idący jednocześnie na żaglach i na silniku
Żółte stałe światło znajdziesz na:
rufie holownika
maszcie statku zajmującego się trałowaniem min
maszcie statku przewożącego materiały niebezpieczne
Jedna minuta szerokości geograficznej jest równa:
jednemu kilometrowi
jednemu kablowi morskiemu
jednej mili morskiej
Która z wymienionych pozycji jest najdokładniejsza:
pozycja zliczona
pozycja prawdopodobna
pozycja obserwowana
Widoczne poniżej światło wskazuje:
lewą burtę statku
prawą burtę statku
rufę statku
Co oznacza ten układ świateł (trzy zielone światła)?
statek na kotwicy > 50 merów
statek ograniczony swoim zanurzeniem
statek oczyszczający akwen z min
Pasaty wieją na półkuli północnej z kierunku:
NE
NW
SW
Połączene frontu ciepłego z frontem zimnym to zjawisko:
dewjacji
gradacji
okluzji
Układami barycznymi są:
wyż, niż, zatoka, klin i siodło
bryza dzienna, siodło, szkwał, klin
zatoka, klin, strefa akceleracji wiatru
Deklinacja magnetyczna wschodnia przyjmuje wartość:
dodatnią (+)
ujemną (-)
zerową (0)
Światło typu „Occulting: to światło:
błyskowe
przerywane
stałe
System przekazujący teleksem informacje ważne dla bezpieczeństwa żeglugi ze stacji brzegowych to:
DSC
NAVTEX
GMDSS
Przenośnik nawigacyjny służy do:
pomiaru odległości na mapach
pomiaru kątów na mapach
rysowania łuków na mapie
Satelitarna radiopława awaryjna to:
EPIRB
SART
SOLAS
Podczas przechodzenia frontu ciepłego można zauważyć:
brak chmur na niebie
chmury typu cumulus
chmury warstwowe
Które równanie jest prawdziwe:
KR = KK + d + δ
KR = KK + δ
KR = KM - d
Kolor oraz sektor świecenia światła burtowego prawego to:
białe 135 stopni
zielone 112,5 stopni
czerwone 225 stopni
Sygnałowe środki pirotechniczne świecące w kolorze czerwonym służą do:
zapobiegania kolizjom
wzywania pomocy
zgłaszania jachtu do odprawy granicznej
Linia na mapie o zerowej wartości deklinacji magnetycznej to:
izogona
izoklina
agona
Ostrzeżenia przed sztormem wydawane są jeśli przewidywany wiatr będzie miał siłę:
6B
5B
8B
Podczas pełni księżyca mają miejsce pływy:
kwadraturowe
dobowe
syzygijne
Co powinno cechować linkę, na której podawane jest koło ratunkowe?
niepalność
rozciągliwość
pływalność
Przedstawiona poniżej boja oznacza:
odosobnione niebezpieczeństwo
znak kardynalny wschodni
bezpieczną wodę
Longitude to:
szerokość geograficzna
długość geograficzna
namiar na latarnię morską
Ortodroma na mapie w odwzorowaniu Mercatora:
tworzy łuk
tworzy linię prostą
tworzy linię łamaną
Znak dzienny statku o ograniczonej manewrowości to:
kula - romb - kula
dwie czarne kule
trzy czarne kule
Ten symbol oznacza wiatr o prędkości:
5 węzłów
10 węzłów
20 węzłów
Jeśli podczas smażenia na kuchence jachtowej zapali się olej na patelni, należy:
polać patelnię dużą ilością wody
jak najszybciej wyrzucić płonącą patelnię za burtę
przykryć płonącą patelnię pokrywką lub innym niepalnym przedmiotem, odcinając dopływ tlenu
Prawo Buys Ballota pomaga określić:
północ magnetyczną
położenie centrum niżu
kierunek prądu równikowego